Obchodní podmínky
Zhotovitele: RG Car s.r.o.
se sídlem Pávov 84, 58601 Jihlava
IČ: 015 177 67
společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Brně oddíl C., vložka 78442
(dále jen „ zhotovitel“)


Preambule

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „OZ“). Veškerá vzájemná práva a závazky se řídí zejména ustanoveními §2586 až §2635 OZ, a dalšími souvisejícími ustanoveními OZ, které souvisí s těmito obchodními podmínkami a prováděním díla, pokud nejsou upravena odchylně rámcovou smlouvou v případech, kde se lze odchýlit od dispozitivních ustanovení OZ a jinak se řídí kogentními ustanoveními OZ, která dopadají na tento smluvní vztah založený všeobecnými obchodními podmínkami.

Zhotovitel je společnost zabývající se dlouhodobě na českém trhu diagnostikou v automobilovém průmyslu. S tím souvisí i nová oblast a to čištění filtrů částic dieselových motorů, kdy v této oblasti zhotovitel používá zařízení Advanpure – AD 4000A.

Zákazník požaduje vyčištění DPF provádí servis a opravy osobních a nákladních vozidel a má zájem vstoupit souhlasem

I.
1.1. Předmětem těchto obchodních podmínek je závazek zhotovitele na základě objednávky zákazníka zajistit pro zákazníka kompletní službu čištění filtrů částic (DPF / FAP) v osobních a nákladních vozidlech objednatele a to za sjednanou cenu.

II.
2.1. K vzájemné spolupráci dojde na základě objednávky zákazníka u zhotovitele, kterou provede zákazník přes objednávkový formulář na internetových stránkách zhotovitele www.vycistimedpffiltry.cz. Po obdržení objednávky zhotovitel potvrdí objednávku zasláním zprávy na e-mail zákazníka uvedený v objednávce v době do 24 hodin od objednání a tímto potvrzením objednávky (akceptací zhotovitele) je uzavřena vzájemná spolupráce. Další možností uzavření vzájemné spolupráce je osobní předání filtru včetně sepsání zakázky. V potvrzení objednávky bude uvedeno číslo zakázky, pod kterým bude objednatel dostávat pravidelně zprávy o stavu objednávky. V případě, že zhotovitel nepotvrdí objednávku, není závazná spolupráce uzavřena a zhotovitel není povinen provést objednanou službu.

2.2. Předmětem obchodních podmínek je zajištění čištění filtrů částic technologií ADVANPURE, a to v následujícím rozsahu dle článku 2.3.
2.3. Zhotovitel se zavazuje k následujícímu postupu: